17. mimoriadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  23. február 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: aula UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

online prístup (stream):

https://www.youtube.com/channel/UCf6Fg_uglQhpXhyt3JT_b7g

https://www.facebook.com/Comenius.University

<output>YouTubeFacebook</output>

<output>YouTubeFacebook</output>

 

Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie, schválenie programu.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie
 od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

4.  Záver.

 

Podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť alebo dopĺňať.