9. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  8. marca 2017 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 6. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 7. Návrh na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK.
  písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 9. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK
 10. Voľba predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.

  (prestávka na voľbu podpredsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK)


 11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda AS UK
 12. Informácia a pozvánka na Študentský konvent 2017.
  písomne prekladá: Bc. Róbert Zsembera, podpredseda AS UK za študentskú časť AS UK
 13. Rôzne.
 14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 16. Záver.

 

Dodatočne predložené materiály:

 1. Účtovná závierka UK Veda, s.r.o. (zostavená k 31.12.2016).
  písomne predkladajú: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., konatelia UK Veda, s.r.o.
 2. Návrh rektora vymenovanie konateľky UK Veda, s.r.o. (Mgr. Agáta Jurášková).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK