28. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  15. marec 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK
 5. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2023.
  Rozpis prostriedkov štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam UK na rok 2023.
  písomne predkladá: Ing. Ingrid  Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
 6. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021, Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, ústne informuje: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
 7. Návrh vnútorného predpisu Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 8. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 9. Návrh zloženia Vedeckej rady UK na funkčné obdobie 1.4.2023 - 31.3.2027
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 10. Návrh Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
  písomne prekladá : prof. RNDr. Daniel Ševčovič , DrSc., dekan FMFI UK
 11. Schválenie Správy o činnosti AS UK za rok 2022.
  Písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK
 12. Doplňujúce voľby zástupcu študentskej časti AS UK v ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024.
  tajné hlasovanie
 13. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024 vo volebných obvodoch FM UK, PriF UK, FTVŠ UK.
 14. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UK za volebný obvod FM UK.
 15. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 16. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 17. Rôzne.
 18. Záver.