31. mimoriadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  10. máj 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online prostredníctvom MS Teams

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Návrhy štatútov fakúlt UK:
  A. Návrh Štatútu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK;
  Písomne predkladá: Mgr. Milan Jurík, PhD.
  B. Návrh Štatútu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK;
  Písomne predkladá: doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
  C. Návrh Štatútu Lekárskej fakulty UK.
  Písomne predkladá: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
 5. Rôzne
 6. Záver