15. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  15. december 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online MS - Teams

Link na pripojenie k zasadnutiu:

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi _______________________________________________________________

 Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Schválenie programu.

4.  Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK

5.  Návrh rektora UK na schválenie vnútorného predpisu Pracovný poriadok UK.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

6.  Návrh rektora UK na schválenie Prílohy č. 4 (Cenník odporúčaných cien nájmov) Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom UK 2021 – 2030.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

7.  Žiadosti o udelenie súhlasu AS UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.
písomne predkladajú: rektor UK, riadiaci pracovníci RUK, dekani fakúlt

8.  Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK.

9.  Voľba zástupcu ŠČAS UK do ŠRVŠ na volebne obdobie 2021 – 2024.
 tajné hlasovanie

10. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ za volebné obvody FTVŠ UK, FSEV UK.

11. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického roka 2021 /2022.
 písomne predkladá prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

13. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

14. Rôzne.

15. Záver.