15. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  9. mája 2018 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2017.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Karlova Ves).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 7. Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky 2016 a 2017.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Vedeckého parku UK
 8. Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia.
  písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK
 9. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK
 10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri akademického roka 2018/2019.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK
 11. Návrh na zriadenie Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva.
 12. Rôzne.
 13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 16. Záver.