5. zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  25. mája 2016 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2015.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 5. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o.
  písomne predkladajú: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. a doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., konatelia UK Veda, s.r.o.
 6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK
 7. Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za študentskú časť.
 8. Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
  písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK
 9. Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte pri JLF UK v Martine.
  písomne predkladá: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK
 10. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 11. Rôzne.
  Vecný zámer dodatku k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK
 12. Záver.