Používanie cookie súborov

Informácie o používaní súborov cookies

Všetky cookies a obdobné nástroje integrované na Webstránkach https://uniba.sk/ a súvisiacich weboch, aplikáciách a profiloch (ďalej spoločne len ako „Webstránky“) prevádzkuje:
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
IČO: 00 397 865
(ďalej len „my“, „UK“, alebo „Prevádzkovateľ“).

Ohľadne cookies môžete kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to buď:

  • e-mailom na: dpo@uniba.sk; alebo
  • poštou na: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika.

Tieto informácie sú primárne určené návštevníkom Webstránok, nakoľko poskytujú informácie o tom, ako používame súbory cookies a obdobné nástroje v súvislosti s používaním Webstránok a ako ďalej využívame takto získané dáta.

Ako dotknutá máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, máte ako dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanom na:

  • právnom základe oprávnených záujmov; a
  • účely priameho marketingu;

vrátane súvisiaceho profilovania. Daná námietka má rovnaký účinok ako odvolanie súhlasu.

Na aké účely a na základe čoho používame cookies?

Nevyhnutné a analytické cookies využívame na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Účel spracúvaniaTyp cookiesPrávny základ
Poskytovanie služiebNevyhnutné cookiesOprávnený záujem vysvetlený nižšie
Účely priameho marketinguAnalytické cookiesSúhlas dotknutej osoby

Tieto jednotiace účely však zahŕňajú viaceré spracovateľské operácie, ktoré bližšie opisujeme nižšie:

Účel spracúvaniaBližšie vysvetlenie
Poskytovanie služieb

Zabezpečenie optimálneho fungovania webstránok.
Ide o spracúvanie nevyhnutných a tzv. preferenčných cookies, ktoré nám umožňujú používať Vami zvolené nastavenia webstránok ako napr. uchovávanie si udelenia súhlasu alebo nesúhlasu s cookies. či zvolené jazykové nastavenia a vyplnené formuláre. Tieto cookies tiež umožňujú, aby sa návštevník Webstránky prihlásil do svojho konta a prešiel na inú podstránku daného webu alebo zavrel okno prehliadača a o nejaký čas sa na danú Webstránku vrátil a bol vďaka cookies stále prihlásený a tak nemusí opätovne zadávať prihlasovacie údaje.

Bezpečnosť.
Ide o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré prispievajú k ochrane pred botmi a na aktiváciu ochrany webstránok pred DoS/DDoS kybernetickými útokmi alebo inak podporujú jej správne a bezpečné fungovanie.

Základné meranie návštevnosti a vylepšovanie webstránok.
Ide o spracúvanie nevyhnutných cookies, ktoré umožňujú získavať a vyhodnocovať základné štatistiky o používaní našich Webstránok pre potreby vylepšovania jej výkonu a dostupnosti v prípade zvýšenej návštevnosti bez možnosti ich zdieľania s treťou stranou a využívania pre potreby marketingovej analytiky.

Účely priameho marketingu

Cielenie a personalizácia reklamy:
Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné najmä pre: (i) objednávanie platenej reklamy na sociálnej sieti Facebook / Instagram a jej cielenie podľa zadefinovaných kritérií na konkrétne demografické cieľové skupiny pre zvyšovanie povedomie o UK s cieľom zvýšiť dosah platenej reklamy a prípadne následne generovať tzv. leady (získať kontakt a príležitosť osloviť potenciálneho záujemcu o Prevádzkovateľa a jeho služby a otvorené pozície, študijné programy a pod.) a konverziu (t.j. návštevník prichádzajúci zo sociálnej siete na webstránku UK vykoná žiaducu interakciu s obsahom tejto webstránky) (ii) remarketingové cielenie reklamy UK na používateľa webstránky, ktorému sa do jeho koncového zariadenia, resp. internetového prehľadávača uložili marketingovo-analytické cookies tretích strán na webstránke UK pri používaní internetu.

Marketingová analytika alebo štatistika.
Ide o spracúvanie analytických cookies pri využívaní špecializovaných nástrojov (napr. CDP/CDXP, Google Analytics) s cieľom lepšie rozumieť a interpretovať dáta o zákazníkoch, spôsobe akým využívajú naše služby a Webstránky, či o reklamných kampaniach a následne ich využívať pri cielení reklamy. V rámci toho môže tiež dochádzať k segmentovaniu zákazníkov do rôznych demografických skupín, ktorým sa prispôsobujú reklamné kampane.

Ako odvolať Váš súhlas s cookies?

Prostredníctvom interakcie s aktívnym prvkom "Nastavenia cookies" sa Vám opätovne zobrazí cookies lišta, v ktorej stačí jedným klikom zmeniť Vašu pôvodnú preferenciu na nesúhlas (viď obrázok nižšie). Zmeny nastavení sa prejavia ihneď.

Svoj súhlas viete odvolať aj uplatnením žiadosti dotknutej osoby zaslanej našej zodpovednej osoby, ale tento proces nie je okamžitý a automatický. Odporúčame preto zmenu nastavení realizovať priamo na Webstránkach vyššie popísaným spôsobom

Viac informácií o cookies

O spracúvaní cookies Vás musíme informovať, akoby sme spracúvali osobné údaje v rozsahu podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR. Z tohto dôvodu Vám všetky tieto informácie poskytujeme komplexne v tomto prehľadnom pdf. dokumente. Tento dokument dopĺňa a konkretizuje všeobecné informácie UK o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/ochrana-osobnych-udajov/