25. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  12. október 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

1.        Otvorenie.

2.        Voľba návrhovej komisie.

3.        Schválenie programu.

4.        Voľby členov Správnej rady UK.
           tajné hlasovania ŠČAS UK a AS UK

5.        Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
           ústne informujú:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK

6.        Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

7.        Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

8.        Rôzne.

9.        Záver.