22. zasadnutie AS UK (03.04.2019)

Deň konania zasadnutia:  3. apríla 2019 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 5. Návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej rady UK. 
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, 
  tajné hlasovanie
 6. Voľba podpredsedu AS UK.
   tajné hlasovanie
 7. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.
  písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK
 8. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2019.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 9. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin). 
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 11. Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. 22/2019 prijatého spôsobom per-rollam.
 12. Rôzne.
 13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 15. Záver.