12. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  23. júna 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  aula UK, Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

 

Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Schválenie programu.

4.  Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
     ústne informujú:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia vedenia UK

5.  Výročná správa o hospodárení UK za rok 2020.
     písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

6.  Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021.
     písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

7.  Návrh rektora UK na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne financovaných      súčastí UK.
     písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

8.  Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút UK.
     písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

9. Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.
     písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

10. Návrh rektora UK na schválenie vecného bremena a súvisiacich úkonov, medzi UK a Ing. Annou Veisovou.
     písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

11. Návrh rektora UK na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD.
     písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
     tajné voľby

12. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
    a)  žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR,
      b)  žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy na nájomnom mimo vládnej schémy MH SR,
      c)  žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
     písomne predkladajú:   rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

13. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK VEDA, s.r.o. za rok 2020.
     písomne predkladá: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. konateľka UK VEDA, s.r.o.

14. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri Akademického roka 2021/2022.
     predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

15. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode FiF UK, FaF UK a do zamestnaneckej časti AS UK vo volebnom obvode FM UK.
     písomne predkladá: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK

16.  Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK.

17.  Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

18.  Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

19.  Rôzne.

20.  Záver.