12. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  23. júna 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: aula UK, Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

 

Návrh programu zasadnutia: 

1.       Otvorenie.

2.       Voľba návrhovej komisie.

3.       Schválenie programu.

4.       Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

          ústne informujú:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia vedenia UK

5.       Výročná správa o hospodárení UK za rok 2020.

           písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

6.       Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021.

          písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

7.       Návrh rektora UK na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne financovaných  súčastí UK.

           písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

8.       Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 10/2008          Štatút UK.

          písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

9.       Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK.

          písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

10.    Návrh rektora UK na schválenie vecného bremena a súvisiacich úkonov, medzi UK a Ing. Annou Veisovou.

         písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

11.   Návrh rektora UK na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD.

         písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

         tajné voľby

12.    Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:

          a)      žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR,

          b)      žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy na nájomnom mimo vládnej schémy MH SR,

          c)      žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

          písomne predkladajú:   rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

13.   Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK VEDA, s.r.o. za rok 2020.

        písomne predkladá: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. konateľka UK VEDA, s.r.o.

14.    Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri Akademického roka 2021 / 2022.

         predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

15.    Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode FiF UK, FaF UK a do zamestnaneckej časti AS UK vo volebnom obvode FM UK.

         písomne predkladá: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK

16.    Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK.

17.    Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

18.    Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

19.    Rôzne.

20.    Záver.