4. riadne zasadnutie AS UK (24. 04. 2024)

Deň konania zasadnutia:  24. apríl 2024 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 

1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Schválenie programu.

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK.

5. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2023.
písomne predkladá: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM, prorektorka pre kvalitu a rozvoj

6. Vnútorný predpis  Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Farmaceutickej fakulty UK
písomne predkladá: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, dekan FaF UK

7. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
písomne predkladá: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM., predseda Správnej rady UK

8. Voľba predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
tajné voľby

9. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

10. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

11. Rôzne.

12. Záver.