8. mimoriadne zasadnutie AS UK (26.06.2024)

Deň konania zasadnutia:  26. jún 2024 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: ONLINE MS Teams

 

Návrh programu zasadnutia: 


1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Schválenie programu.

4. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2023.
písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK

5. Vnútorný predpis Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK

6. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode FiF UK.

7. Rôzne.

8. Záver.