35. zasadnutie AS UK (11. 10. 2023)

Deň konania zasadnutia:  11. október 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK
 5. Informácia predsedu Správnej rady UK.
  ústne informuje: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM., predseda Správnej rady UK
 6. Informácia o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom UK v súvislosti s výstavbou Nemocnice budúcnosti Martin.
  ústne informuje: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK
 7. Vnútorný predpis Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH., dekan FAF UK
 8. Vnútorný predpis Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP, FEFIM, dekan LF UK
 9. Vnútorný predpis Študijný poriadok Pedagogickej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., dekanka PdF UK
 10. Vnútorný predpis Študijný poriadok Prírodovedeckej fakulty UK.
  písomne predkladá:prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc., dekan PriF UK
 11. Vnútorný predpis Dodatok č.2 k Študijnému poriadku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK
 12. Doplnenie a schválenie členov do Volebnej a mandátovej komisie AS UK.
 13. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za volebný obvod FMFI UK.
 14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 15. Rôzne.
 16. Záver.