Doktorandské štúdium

PROMÓCIE

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave (OVČDŠ UK) oznamuje, že  promócie doktorandov ukončených v akademickom roku 2021/2022 a skôr sú podľa nasledovného rozpisu

20. októbra 2022 o 13.00 hod :

- doktorandi s ukončením doktorandského štúdia pred dátumom jún 2022; LEN absolventi, ktorí si doteraz nevyzdvihli diplom PhD.

- zahraniční študenti PriF UK

- FMFI UK

- FM UK

- EBF UK

 

10. novembra 2022 o 11.00 hod:

- FiF UK

- FSEV UK

- FTVŠ UK

- PdF UK

- PraF UK

 

10. novembra 2022 o 14.00 hod:

- FaF UK

- JLF UK

- LF UK

- PriF UK

- RKCMBF UK

 

UPOZORNENIE:

Pozvánky k promócii budú zasielané e-mailom jednotlivým absolventom doktorandského štúdia.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam pre absolventov doktorandského štúdia

Oznamujeme absolventom, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia, že Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave vydáva doklady o ukončení III. stupňa vysokoškolského štúdia po 14. novembri 2022 každú stredu v čase 9-11 hod. a 13-15 hod

Doklady o ukončené štúdia si môžete po vyššie uvedenom termíne osobne prevziať na OVČDŠ UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, Historická budova, 1. poschodie,  č. dv. 117.

Upozornenie:

V prípade prevzatia doktorandského diplomu inou osobou je potrebné overené splnomocnenie notárom alebo matrikou.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred zamestnankyne OVČDŠ UK, mailom, prípadne telefonicky. 

Ďakujeme za porozumenie.

Oznam pre absolventov doktorandského štúdia

v súvislosti s aktuálnymi  opatreniami Univerzity Komenského z dôvodu šíriacej sa pandémie  COVID-19 oznamujeme absolventom doktorandského štúdia, že Univerzita Komenského neplánuje slávnostné otvorenie akademického roka, promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/

Žiadame všetkých absolventov štúdia o rešpektovanie nasledovných pokynov:

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú od 1. 9. 2020 na Oddelení vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK (OVČDŠ RUK) v platnosti obmedzenia pri vydávaní dokladov o ukončení štúdia pre absolventov, ktorí si neprevzali doklady o ukončení štúdia.

Doklady o ukončené štúdia si môžete osobne prevziať na OVČDŠ RUK, Šafárikovo námestie 1, Historická budova 1. poschodie,  č. dv. 117.

Absolventi, ktorí obhájili dizertačné práce (DP) v termíne od júna - do augusta 2021 si môžu prevziať diplomy po 11.10.2021. Počas októbra 2021 sa diplomy vydávajú v dňoch: utorok a štvrtok v čase 9-11 hod a 13-15 hod. Po 1. novembri 2021 sa diplomy vydávajú v stredu v čase 9-11 hod a 13-14 hod.

Pred vyzdvihnutím dokladov kontaktujte aspoň deň vopred zamestnankyne OVČDŠ RUK, mailom, prípadne telefonicky.

Kontakt na OVČDŠ RUK:

Fakulty LF UK, PraF UK, FiF UK, PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF UK, RKCMBF UK, FSEV UK : Mgr. Mária Mináriková; e-mail: maria.minarikovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2043

Fakulty FMFI UK, EBF UK, FM UK : Mgr. Jana Badurová; e-mail: jana.badurova@uniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2083

Ing. Renáta Horáková, PhD., vedúca oddelenia; e-mail: renata.horakovauniba.sk, telefónne číslo: +421 2 9010 2081