14. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  28. marca 2018 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 5. Informácia o aktuálnych problémoch praktickej výučby študentov na Lekárskej fakulte UK.
  ústne informuje: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK
 6. Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 7. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018).
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 9. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2017.
  písomne predkladajú: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Mgr. Agáta Jurášková, konatelia UK Veda, s.r.o.
 10. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK
 11. Rôzne.
 12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 13. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 15. Záver.

 

Dodatočne predložený materiál:

 1. Informácia o príprave návrhu hodnotenia výsledkov výskumu na vysokých školách.
  ústne informuje: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium