7. riadne zasadnutie AS UK (12.06.2024)

Deň konania zasadnutia:  12. jún 2024 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia: 


1. Otvorenie.

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Schválenie programu.

4. Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2024 – 2029.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, ústne informuje: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM, prorektorka pre kvalitu a rozvoj

5. Vnútorný predpis Dodatok č. 3 k VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, ústne informuje: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM, prorektorka pre kvalitu a rozvoj

6. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za  rok 2023.
písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK

7. Návrh Rozpočtu nákladov a výnosov Univerzity Komenského v Bratislave na  rok 2024. 
písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK

8. Účtovná závierka spoločnosti UK VEDA, s. r. o.
písomne predkladá: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka pre majetok a investície a konateľka spoločnosti

9. Výročná správa o činnosti  spoločnosti UK VEDA, s. r. o. za rok 2023.písomne predkladájú: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., a  Mgr. Agáta Jurášková, konateľky spoločnosti

10. Návrh na Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2024 – 2027 a návrh na určenie volebných obvodov. 
písomne predkladjú: Mgr. Patrick Mydla; Mgr. art. Marek Mokoš, podpredsedovia AS UK za ŠČAS UK

11. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK.

12. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri akademického roka 2024/2025. písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

14. Informácie zástupcov UK v Rade vyšokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

15. Privítanie členiek a členov SR UK, spoločné informačné stretnutie AS UK a SR UK.

16. Rôzne. 

17. Záver.