14. (mimoriadne) zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  3. november 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum UK (2. posch.) PraF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie.
  3. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.
    predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, rektor UK
  4. Rôzne.
  5. Záver.

 

Podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť alebo dopĺňať.