12. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  25. októbra 2017 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.
  písomne predkladá: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK
 5. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 7. Cenníky ubytovania zamestnancov UK vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
  písomne predkladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK
 8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK
 9. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl.
  písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
 10. Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., predseda Akademického senátu UK
 11. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
 12. Rôzne.
 13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 16. Záver.