Štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou, najväčšou a najkomplexnejšou univerzitou klasického typu, je referenčným bodom vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku. Jej trinásť fakúlt ponúka štúdium odborov v širokom spektre ľudského poznania od medicíny, cez humanitné a spoločenské vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Je prestížnou národnou vzdelávacou inštitúciou európskeho štandardu, štúdium na jej fakultách je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou

  1. stupeň - bakalársky,
  2. stupeň - magisterský (spojený s 1. stupňom do jedného celku, napr. v doktorskom štúdiu medicíny) a
  3. stupeň - doktorandský.

 

Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

Na UK vo všetkých stupňoch štúdia v dennej a externej forme študuje 26 624 študentov, čo predstavuje približne 14,84 % všetkých študentov verejných, súkromných a štátnych vysokých škôl na Slovensku.

Fakulty UK majú právo udeľovať príslušný akademický titul v 668 akreditovaných študijných programoch.

V externej forme študovalo 3 993 študentov, čo je 15,00 % zo študentov UK. Znížil sa počet cudzincov, študujúcich na fakultách UK o 80, čo je 2 268 študentov z viac ako 70 krajín. Predstavujú už približne 8,52 % všetkých študentov UK, ale najmä 23,1 % všetkých zahraničných študentov na slovenských vysokých školách. Na niektorých fakultách, ako na Právnickej, Filozofickej, Prírodovedeckej a Pedagogickej fakulte je možnosť doplniť si už nadobudnuté vysokoškolské štúdium aj v rozširujúcom štúdiu a doplňujúcom pedagogickom štúdiu. UK poskytuje aj ďalšie vzdelávanie rôzneho typu vo svojej súčasti v Centre ďalšieho vzdelávania UK. Z celkového počtu študentov 1., 2. a 3. stupňa štúdia tvoria študenti v dennej forme štúdia približne 85,00 %, v externej forme 15,00 %.

Na niektorých fakultách (LF v Bratislave, JLF v Martine, FaF, FSEV) je možné študovať celý študijný program v anglickom jazyku, väčšina fakúlt ponúka vybrané predmety aj v cudzom, prevažne anglickom jazyku.

V roku 2014 úspešne ukončilo štúdium s akademickým titulom doktor medicíny 545 absolventov, magisterské štúdium s titulom magister 3 207 absolventov, bakalárske štúdium s titulom bakalár 3 079 absolventov. V akademickom roku 2014/2015 sa zapísalo do prvého roka bakalárskeho, magisterského, doktorského štúdia a na štúdium študijných programov v spojených stupňoch štúdia na UK cca 8 205 študentov.