Štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou, najväčšou a najkomplexnejšou univerzitou klasického typu, je referenčným bodom vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku. Jej trinásť fakúlt ponúka štúdium odborov v širokom spektre ľudského poznania od medicíny, cez humanitné a spoločenské vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Je prestížnou národnou vzdelávacou inštitúciou európskeho štandardu, štúdium na jej fakultách je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou

  1. stupeň - bakalársky,
  2. stupeň - magisterský (spojený s 1. stupňom do jedného celku, napr. v doktorskom štúdiu medicíny) a
  3. stupeň - doktorandský.

 

Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

Na UK vo všetkých stupňoch štúdia v dennej a externej forme študuje 23 082 študentov. Fakulty UK majú právo udeľovať príslušný akademický titul v 830 akreditovaných študijných programoch.

V externej forme študovalo 3 026 študentov. Počet zahraničných študentov dennej a externej formy štúdia, študujúcich na fakultách UK je 2 740 študentov z 84 krajín. Na niektorých fakultách, ako na Právnickej, Filozofickej, Prírodovedeckej a Pedagogickej fakulte je možnosť doplniť si už nadobudnuté vysokoškolské štúdium aj v rozširujúcom štúdiu a doplňujúcom pedagogickom štúdiu. UK poskytuje aj ďalšie vzdelávanie rôzneho typu vo svojej súčasti v Centre ďalšieho vzdelávania UK.

Na niektorých fakultách (PraF UK, FiF UK, PriF UK, LF UK, JLF UK v Martine, FaF UK, FM UK, FSEV UK) je možné študovať celý študijný program v anglickom jazyku, niektoré fakulty ponúkajú vybrané predmety aj v cudzom, prevažne anglickom jazyku.

V roku 2017 úspešne ukončilo štúdium 6 579 absolventov vo všetkých stupňoch štúdia.. V akademickom roku 2017/2018 sa zapísalo do prvého roka bakalárskeho, magisterského, doktorského štúdia a na štúdium študijných programov v spojených stupňoch štúdia na UK cca 7 292 študentov.