Štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou, najväčšou a najkomplexnejšou univerzitou klasického typu, je referenčným bodom vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku. Jej trinásť fakúlt ponúka štúdium odborov v širokom spektre ľudského poznania od medicíny, cez humanitné a spoločenské vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Je prestížnou národnou vzdelávacou inštitúciou európskeho štandardu, štúdium na jej fakultách je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou

  1. stupeň - bakalársky,
  2. stupeň - magisterský (spojený s 1. stupňom do jedného celku, napr. v doktorskom štúdiu medicíny) a
  3. stupeň - doktorandský.

Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

Na UK vo všetkých stupňoch štúdia v dennej a externej forme k 31. 10. 2022 študuje  23 775 študentov. Fakulty UK majú právo udeľovať príslušný akademický titul v 731 akreditovaných študijných programoch.

V externej forme študuje 2 671 študentov. Počet zahraničných študentov dennej a externej formy štúdia, študujúcich na fakultách UK je 3 186 študentov z 88 krajín. Na niektorých fakultách, ako na Právnickej, Filozofickej, Prírodovedeckej a Pedagogickej fakulte UK je možnosť doplniť si už nadobudnuté vysokoškolské štúdium aj v rozširujúcom štúdiu a doplňujúcom pedagogickom štúdiu. UK poskytuje aj ďalšie vzdelávanie rôzneho typu vo svojej súčasti v Centre ďalšieho vzdelávania UK.

Na niektorých fakultách (PraF UK, FiF UK, PriF UK, FMFI UK, LF UK, JLF UK v Martine, FaF UK, FM UK, FSEV UK) je možné študovať celý študijný program v anglickom jazyku. Niektoré fakulty ponúkajú vybrané predmety aj v cudzom, prevažne anglickom jazyku.

V akademickom roku 2021/2022 úspešne ukončilo štúdium 5 247 absolventov vo všetkých stupňoch štúdia. V akademickom roku 2022/2023 sa zapísalo do prvého roka I., resp. spojeného I. a II. stupňa štúdia 6 100 študentov.