6. zasadnutie AS UK (21.10.2020)

Deň konania zasadnutia:  21. október 2020 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online - aplikácia MS Teams

Join Microsoft Teams Meeting


Návrh programu zasadnutia:

1.  Otvorenie.

2.  Schválenie programu.

3.  Voľba návrhovej komisie.

4.  Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o novozvolených členoch AS UK, ich                 zaradenie a voľba do komisií AS UK.
     ústne informuje:             Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
     verejné hlasovanie

5.   Informácie rektora UK k aktuálnym otázkam.
      ústne informuje:             prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

6.   Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy             v Slovenskej republike v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný            plán (zverejnenom Ministerstvom financií SR 4. októbra 2020).

7.   Výročná správa o hospodárení UK za rok 2019.
      písomne predkladá:         prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

8.   Študijný poriadok Právnickej fakulty UK.
      písomne predkladá:         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK

9.   Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
      a) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého užívania                        nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 19.5.2020,
      b) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy - iné a mimo obdobia sťaženého užívania                         nehnuteľnosti,
      c) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
      písomne predkladajú:   rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK 

10. Rôzne.

11. Záver.