1. (Ustanovujúce) zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  2. decembra 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Aula UK

 

Návrh programu zasadnutia: 

A. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia

 1. Otvorenie slávnostnej časti zasadnutia.
 2. Odovzdanie osvedčení o zvolení členom Akademického senátu UK.
 3. Príhovor funkčne najstaršieho člena Akademického senátu UK.
 4. Príhovor rektora UK.
 5. Ukončenie slávnostnej časti zasadnutia.

 

(10 minútová prestávka)

 

B. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia

 1. Otvorenie pracovnej časti zasadnutia a schválenie programu.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Správa Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK o overení platnosti volieb členov Akademického senátu UK.
 4. Voľba predsedu Akademického senátu UK.
  1. navrhovanie kandidátov
  2. predstavovanie kandidátov a rozprava
  3. voľba predsedu
 5. Voľba podpredsedov Akademického senátu UK.
  1. navrhovanie kandidátov
  2. rozprava
  3. voľba podpredsedov AS UK (2 – zo zamestnaneckej časti AS UK, 2 zo študentskej časti AS UK)
 6. Voľba členov Predsedníctva Akademického senátu UK.
  1. navrhovanie kandidátov
  2. voľba členov predsedníctva
 7. Voľba členov komisií Akademického senátu UK.
 8. Voľba predsedov komisií Akademického senátu UK.
 9. Rôzne.
 10. Záver.