2. zasadnutie AS UK (18. 12. 2019)

Deň konania zasadnutia:  18. decembra 2019 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

 

Návrh programu zasadnutia

       

1.   Otvorenie.

2.   Schválenie programu.

3.   Voľba návrhovej komisie.

4.   Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

5.   Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline. 
      ústne informuje: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK v Bratislave

6.   Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 
      písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK

7.   Aktualizácia Dlhodobého zámeru UK na roky 2020 - 2021. 
      písomne predkladá: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka pre kvalitu

8.   Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
      písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK

9.   Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 2019/2020. 
       písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK

10.  Návrh na rozdelenie komisie (PedVed), vytvorenie novej komisie a určenie kompetencií komisií.           Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom vypracovať návrh Dodatku k rokovaciemu poriadku AS UK.

11.  Doplňujúca voľba členov do komisií Akademického senátu UK.

12.  Rôzne.

13.  Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

14.  Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

15.  Záver.