(22.) volebné zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  18. máj 2022 (streda)

Čas konania zasadnutia:  09.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch overenia návrhov kandidátov.
  ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda volebnej komisie
 5. Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia k vystúpeniam.
 6. Voľby kandidáta na rektora UK.
  tajné hlasovanie
 7. Záver.