24. zasadnutie AS UK (25.06.2019)

Deň konania zasadnutia:  25. júna 2019 (utorok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 5. Návrh rektora UK na nadobudnutie nehnuteľnosti (k. ú. Staré Mesto). 
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 6. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2018.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 7. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 8. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 9. Štatút Správnej rady UK.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
 10. Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
  písomne predkladá: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka FSEV UK
 11. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 12. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akad. roka 2019/2020.
  písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK
 13. Rôzne.
 14. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
  Závery z Konventu študentov UK 2019.
 15. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 16. Záver.