Kontakt

Webové stránky Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne si môžete dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Číslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy je E0006633599.

Adresy pre oficiálnu korešpondenciu s univerzitou nájdete na stránkach Orgány univerzity a Rektorát.
Adresy pre oficiálnu korešpondenciu s fakultami vyhľadajte na weboch príslušných fakúlt.

Telefonické kontakty nájdete na stránke zamestnancov Univerzity Komenského.

Prijatie na štúdium

Ak máte záujem o prijatie na štúdium niektorého študijného programu, najprv vyhľadajte na stránke Akreditované študijné programy fakultu, na ktorej sa tento študijný program uskutočňuje. S ďalšími otázkami sa obracajte priamo na študijné oddelenie príslušnej fakulty.

Ubytovanie

O študentské ubytovanie v prvom kole sa zaujímajte na fakulte, na ktorej študujete, v priebehu semestra sa môžete so svojimi žiadosťami obracať priamo na ubytovacie oddelenia študentských domovov (VI Družba, VM Ľ. Štúra - Mlyny).

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku. S konkrétnymi otázkami sa obracajte na Útvar vnútornej kontroly, výlučne na e-mailovú adresu info.uvk@uniba.sk.

Pripomienka k obsahu webovej stránky

Ak máte pripomienku k obsahu webovej stránky kontaktuje webmastra na e-mailovej adrese webmasteruniba.sk.

Podozrenie z korupcie

Zodpovednou osobou pre účely nahlasovania protispoločenskej činnosti je vedúci Útvaru vnútornej kontroly na rektoráte UK. Podnety môžete posielať na adresu protispolocenska.cinnostuniba.sk.

Všeobecné informácie

infocentrumuniba.sk