34. mimoriadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  4. júl 2023 (utorok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: online prostredníctvom MS Teams

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Výročná správa o hospodárení za rok 2022
  písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
 5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku UK 2022.
  písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
 6. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2023.
  písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
 7. Výročná správa o činnosti spoločnosti UK VEDA, s.r.o. za rok 2022 (Účtovná závierka spoločnosti UK VEDA, s.r.o.).
  písomne predkladá: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.,
 8. A: Vnútorný predpis Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK
  B: Vnútorný predpis Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
  písomne predkladá: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK
  C: Vnútorný predpis Študijný poriadok Právnickej fakulty UK.
  písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PRAF UK
 9. Vnútorný predpis Dodatok č.1 k Študijnému poriadku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK
 10. Zásady volieb do Akademického senátu UK.
  písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK
 11. Vyhlásenie všeobecných volieb do Akademického senátu na funkčné obdobie od 1.11.2023 do 31.10.2027.
 12. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za volebný obvod FM UK.
 13. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri 2023/2024 do konca funkčného obdobia súčasného AS UK.
 14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 15. Rôzne
 16. Záver