33. riadne zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  28. jún 2023 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

 

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
  ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK, členovia Vedenia UK
 5. Informácia predsedu Správnej rady UK.
  ústne informuje: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLMa, predseda Správnej rady UK
 6. Výročná správa o hospodárení za rok 2022.
  písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
 7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku UK 2022.
  písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
 8. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2023.
  písomne predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK
 9. Výročná správa o činnosti spoločnosti UK VEDA, s.r.o. za rok 2022 (Účtovná závierka spoločnosti UK VEDA, s.r.o.).
  písomne predkladá: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., prorektorka UK, konateľka UK VEDA, s.r.o.
 10. Vnútorný predpis Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK
 11. Vnútorný predpis Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
  písomne predkladá: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK
 12. Vnútorný predpis Študijný poriadok Právnickej fakulty UK.
  písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK
 13. Vnútorný predpis Dodatok č.1 k Študijnému poriadku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK
 14. Zásady volieb do Akademického senátu UK.
  písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK
 15. Vyhlásenie všeobecných volieb do Akademického senátu na funkčné obdobie od 1.11.2023 do 31.10.2027.
 16. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za volebný obvod FM UK.
 17. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri 2023/2024 do konca funkčného obdobia súčasného AS UK.
 18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
 19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 20. Rôzne.
 21. Záver.