8. (mimoriadne) zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  3. marca 2021 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.30 hod.

Miesto konania zasadnutia:  online - MS Teams

Click here to join the meeting

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie.
  3. Stanovisko k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike.
  4. Záver.

 

Podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť alebo dopĺňať.

 

Sprievodný materiál:

prezentácia k Stanovisku UK k návrhu novely zákona o VŠ