3. riadne zasadnutie AS UK - zrušené

Deň konania zasadnutia:  11. marca 2020 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Návrh postupu zabezpečenia konzistentnej vizuálnej reprezentácie značky UK.
  písomne predkladá: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor UK pre vonkajšie vzťahy
 5. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 6. Plán modernizácie a rozvoja VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a ich financovania.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
  informuje: Ing. Peter Petro, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK
 7. Plán modernizácie a rozvoja VI Družba UK a ich financovania na roky 2020 - 2022.
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
  informuje: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK
 8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK
 9. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK.
  tajné hlasovanie 
 10. Návrh na vymenovanie do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o.
  tajné hlasovanie
 11. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK.
  tajné hlasovanie členov študentskej časti Akademického senátu UK
 12. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta UK do Študentskej rady vysokých škôl.
  písomne predkladá: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
 13. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019.
  písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., člen AS UK 
 14. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019.
  písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK.
 15. Rôzne. 
 16. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 
 17. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
 18. Záver.