Legislatíva

Vitajte na stránkach Útvaru legislatívy a právnych služieb RUK (ÚLP RUK)

 

Právne normy upravujúce činnosť a pôsobnosť Univerzity Komenského v Bratislave sme rozdelili do troch okruhov:

 

1) Všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť VŠ - výber zo zákonov, vyhlášok a opatrení pre oblasť vysokého školstva;

2) Chronologický register vnútorných predpisov UK - vnútorné predpisy UK rozdelené podľa kalendárnych rokov ich vydania;

3) Vecný register vnútorných predpisov UK - vnútorné predpisy UK rozdelené podľa oblasti, ktorú upravujú.

 

Podľa čl. 10 ods. 1 Organizačného poriadku UK sústavu vnútorných predpisov UK tvoria:

a) vnútorné predpisy schvaľované Akademickým senátom UK,

b) vnútorné predpisy schvaľované Vedeckou radou UK,

c) organizačné a riadiace akty vydávané rektorom (smernice a príkazy),

d) ďalšie predpisy, ak tak určí Štatút UK alebo zákon o vysokých školách (pred rokom 2003 to boli napr. opatrenia).

 

Z dôvodu prehľadnosti sú vnútorné predpisy UK rozdelené tak ako je uvedené vyššie, t. j. bez zreteľa na to, ktorý orgán UK ich vydal, resp. schválil.

 

Do sekcie Legislatíva sme z dôvodu príbuznosti zaradili aj kolektívnu zmluvu na jednotlivé kalendárne roky.