4. zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  20. apríla 2016 (streda)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016.
  (písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
  (písomne prekladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK)
 6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016.
 7. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
 8. Rôzne.
 9. Záver.