Zasadnutie AS UK dňa 25. 03. 2015

Deň konania zasadnutia:  25. marca 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK.
  (písomne predkladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK)
 5. Návrh na zriadenie samostatne hospodáriacej súčasti UK „Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park“.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 6. Dodatok č. 4 k Štatútu UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 7. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 8. Návrh na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o. 
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 9. Nakladanie s majetkom UK:

  9a. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľných vecí.
  (písomne predkladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka FinKom AS UK)

  9b. Návrh na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci – horúcovod (Šoltésova ul.).
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)

  9c. Návrh na zriadenie vecných bremien – káblové vedenie pod mostom Lafranconi a okolo Botanickej záhrady UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)

  9d. Spresnenie uznesenia AS UK zo dňa 18.2.2015 - vecné bremená.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)

 10. Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2014.
  (písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK)
 12. Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť.
 13. Doplňujúca voľba členov Predsedníctva AS UK.
 14. Voľba predsedu Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK.
 15. Informácia o zložení a úlohách Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
  (ústne predkladá: Bc. Tomáš Kaščák, podpredseda AS UK)
 16. Doplňujúca voľba a odvolanie členov komisií AS UK.
 17. Nominácia zástupcu AS UK v Rade pre kvalitu UK.
 18. Informácie členov Vedenia UK.
 19. Otázky na členov Vedenia UK.
 20. Rôzne.
 21. Záver. 

Informatívny materiál: 

 1. Organizačný poriadok Univerzitného vedeckého parku.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)