Zasadnutie AS UK dňa 13. 05. 2015

Deň konania zasadnutia:  13. mája 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  budova Nových teoretických ústavov Lekárskej fakulty UK (Sasinkova 4, Bratislava)

Miestnosť:  Veľká poslucháreň

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Potvrdenie uznesenia č. 1. 3/2014 p. r.
  (podľa čl. 32 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK)
 5. Voľba zástupcu UK v Rade vysokých škôl.
 6. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 7. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 8. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľných vecí.
 9. Správa o činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. v roku 2014.
  (písomne predkladajú: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., konatelia UK Veda, s.r.o.)
 10. Informácie členov Vedenia UK.
 11. Otázky na členov Vedenia UK.
 12. Doplňujúca voľba a odvolanie členov komisií AS UK
 13. Rôzne.
 14. Záver.