Zasadnutie AS UK dňa 27. 05. 2015

Deň konania zasadnutia:  27. mája 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Fakulta telesnej výchovy a športu UK (Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava)

Miestnosť:  Aula

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Doplňujúca voľba a odvolanie členov Komisie AS UK pre vysokoškolské internáty a ubytovanie.
 5. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2014.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2014.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 7. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK.
  (písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK)
 8. Vyhlásenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1.11.2015 do 31.10.2019.
  (písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK)
 9. Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
  (písomne predkladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
 10. Informácie členov Vedenia UK.
 11. Otázky na členov Vedenia UK.
 12. Rôzne.
 13. Záver.