Zasadnutie AS UK dňa 24. 06. 2015

Deň konania zasadnutia:  24. júna 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Prírodovedecká fakulta UK (Ilkovičova 6, Bratislava)

Miestnosť:  poslucháreň CH-1-1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Štatút Filozofickej fakulty UK.
  (písomne predkladá: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan FiF UK)
 5. Štatút Fakulty managementu UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., dekan FM UK)
 6. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 7. Schválenie návrhov rektora na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 8. Cenníky za ubytovacie služby vo vysokoškolských internátoch UK:

  8a. Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VI Družba UK.
  (písomne predkladá: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK)

  8b. Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VI Družba UK.
  (písomne predkladá: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK)

  8c. Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
  (písomne predkladá: Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK)
 9. Informácia o riešení problému depozitu pre zahraničných študentov programu Erasmus+.
  (písomne predkladajú: RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre študijné veci a Mgr. Ján Horváth, predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK)
 10. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
  (písomne predkladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK)
 11. Informácie členov Vedenia UK.
 12. Otázky na členov Vedenia UK.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

Informatívne materiály:

 1. Kontrola plnení uznesení Akademického senátu UK prijatých na zasadnutiach AS UK v dňoch 18.2., 25.3., 13.5. a 27.5. 2015.
  (písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK)
 2. Vecný zámer zmien v Rokovacom poriadku Akademického senátu UK.
  (písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK)
 3. Odporúčaný postup prípravy a predkladania materiálov na zasadnutia AS UK a jeho orgánov.
  (písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK)