Zasadnutie AS UK dňa 18. 02. 2015

Deň konania zasadnutia:  18. februára 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba Návrhovej komisie.
 4. Informácia o vzdaní sa funkcie prorektora doc. RNDr. Jána Pekára, PhD.
 5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK.
 6. Návrh rektora na odvolanie členov Vedeckej rady UK.
 7. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
 8. Voľba podpredsedu AS UK za zamestnaneckú časť UK.
 9. Doplňujúca voľba členov Predsedníctva AS UK.
 10. Voľba predsedu Komisie AS UK pre rozvoj a informačné technológie.
 11. Návrh na nového člena Správnej rady UK v Bratislave za Akademickú obec UK.
 12. Dodatok k Štatútu UK.
 13. Dodatok k Organizačnému poriadku UK.
 14. Dodatok k Študijnému poriadku UK.
 15. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK.
 16. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK.
 17. Dodatok č. 3 k Štatútu UK v Bratislave, Právnickej fakulty.
 18. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK v Bratislave, Právnickej fakulty.
 19. Žiadosti o nájmy – predkladá rektor UK.
 20. Vecné bremeno – Západoslovenská distribučná a.s. – predkladá rektor.
 21. Súhlas s nepotrebnosťou majetku – nehnuteľností JLF v Martine.
 22. Zásady volieb do AS UK.
 23. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK.
 24. Doplňujúca voľba členov komisií AS UK.
 25. Informácie z vedenia UK – predkladá rektor.
 26. Otázky na vedenie UK.
 27. Rôzne.
 28. Záver.