Zasadnutie AS UK dňa 21. 10. 2015

Deň konania zasadnutia:  21. októbra 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  15.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  historická budova UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Aula UK

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 5. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
  (písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK)
 6. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
  (písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK)
 7. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
  (písomne predkladá: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK)
 8. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 9. Návrh na vyslovenie súhlasu s návrhom na vymenovanie člena Správnej rady UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 10. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (SVP, š. p.).
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 11. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (R-M 2005, s.r.o.).
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
 12. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
  (písomne predkladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK)
 13. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015.
  (písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK)
 14. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK.
  (ústne predkladá: JUDr. Peter Lukáčka, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK)
 15. Informácie členov Vedenia UK.
 16. Otázky na členov Vedenia UK.
 17. Rôzne.
 18. Záver.