Rektorát UK

Rektorát sa člení na nasledujúce úseky, oddelenia, pracoviská a referáty podľa Smernice rektora Univerzity Komenského č. 22/2021 - Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave:

Úsek pre informačné technológie

Prorektor pre informačné technológie metodicky usmeňuje CFS Centrum informačných technológií UK (CIT UK)