Rektorát UK

Rektorát sa člení na nasledujúce úseky, oddelenia, pracoviská a referáty. Členenie rektorátu upravuje Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave. Členenie na tejto stránke je aktualizované v zmysle vnútorného predpisu 24/2022 - Dodatok č.1 k uvedenému Organizačnému poriadku.

Názvy oddelení, orgánov a súčastí v slovenskom a anglickom jazyku (.PDF)

Úsek pre informačné technológie

Prorektor pre informačné technológie metodicky usmeňuje CFS Centrum informačných technológií UK (CIT UK)

Úsek pre študentské domovy

Technický odbor Mlyny (TOM)

Oddelenie správy budov Mlyny (OSBM)

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny (OERM)

Oddelenie údržby Mlyny (OÚM)

Oddelenie opráv Mlyny (OOM)

Oddelenie správy areálu Mlyny (OSAM)

Prevádzkový odbor Mlyny (POM)

Ubytovacie oddelenie Mlyny (UOM)

Oddelenie prevádzky Mlyny (OPM)

Oddelenie vrátnej a poriadkovej služby Mlyny (OVaPSM)

Technický odbor Družba (TOD)

Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba (OÚOSD)

Oddelenie energetiky a revízií Družba (OERD)

Oddelenie správy budov, vrátnej a informačnej služby Družba (OSBVID)

Prevádzkový odbor Družba (POD)

Ubytovacie oddelenie Družba (UOD)

Oddelenie hotelového ubytovania a služieb Družba (OHUSD)

Oddelenie prevádzky a hygieny Družba (OPHD)