Rektorát UK

Rektorát sa člení na nasledujúce úseky, oddelenia, pracoviská a referáty podľa Smernice rektora Univerzity Komenského č. 19/2019 - Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave):

Oddelenia riadené priamo rektorom

Kancelária rektora (KR)

    Referát zvláštnych úloh (RZÚ)

Oddelenie legislatívy a právnych služieb (OLP)

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu (ÚVKaVA)

Kancelária Akademického senátu a Správnej rady (KASaSR)

Úsek kvestora

Kancelária kvestora (KK)

Podateľňa (Pod)

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU)

Oddelenie personálnej práce (OPP)

Oddelenie riadenia financií (ORF)

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv (OPÚO)


Kvestor UK navyše metodicky usmerňuje a koordinuje správu nehnuteľností využívaných nasledovnými CFS:

Úsek pre majetok a investície

Oddelenie majetku a investícií (OMI)

    Referát investícií (RI)

    Referát evidencie majetku (REM)

Oddelenie správy nehnuteľností (OSN)

    Referát nájmov a podnikateľskej činnosti (RNPČ)

    Študiné a kongresové stredisko Modra - Harmónia (ŠKSMH)

    Učebno-výcvikové zariadenie Modra - Piesok (UVZMP)

Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci

Oddelenie vzdelávania (OV)

    Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a študijnej legislatívy (RUDŠAL)

    Referát obsahovej správy AIS (ROS AIS)

Centrum vysokoškolskej pedagogiky (CVP)

Oddelenie sociálnych služieb a poradenstva (OSSP)

    Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ)

Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV)

    Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP)

    Univerzita tretieho veku (UTV)

    Referát odborného vzdelávania (ROV)


Prorektor pre vzdelávanie a sociálne veci navyše metodicky usmerňuje nasledovné CFS:

Úsek pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (OVČDŠ)

Oddelenie projektov (OPV)


Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť naviac metodicky usmerňuje:

Úsek pre vonkajšie vzťahy

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)

    Infocentrum


Prorektor pre vonkajšie vzťahy navyše metodicky usmerňuje CFS:

Úsek pre medzinárodné vzťahy

Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)

    Referát pre pobyt cudzincov (RPC)

    Referát pre študijné a pracovné záležitosti (RŠPP)

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ (OEP)


Prorektor pre medzinárodné vzťahy naviac metodicky usmerňuje CFS:

Úsek pre kvalitu

Oddelenie kvality (OK)

    Referát analýz a stratégií (RAS)

Archív (A)

Úsek pre informačné technológie

Prorektor pre informačné technológie metodicky usmeňuje CFS Centrum informačných technológií UK (CIT UK)