Rektorát UK

Rektorát sa člení na nasledujúce úseky, oddelenia, pracoviská a referáty podľa Smernice rektora Univerzity Komenského č. 22/2021 - Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave:

Úsek pre informačné technológie

Prorektor pre informačné technológie metodicky usmeňuje CFS Centrum informačných technológií UK (CIT UK)

Úsek pre študentské domovy

Technický odbor Mlyny (TOM)

Oddelenie správy budov Mlyny (OSBM)

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny (OERM)

 • Referát tepelného hospodárstva Mlyny (RTHM)

Oddelenie údržby Mlyny (OÚM)

 • Referát murárskych prác Mlyny (RMuPM)
 • Referát vodárenských prác Mlyny (RVPM)
 • Referát zámočníckych prác Mlyny RZPM)

Oddelenie opráv Mlyny (OOM)

 • Referát stolárskych prác Mlyny (RSPM)
 • Referát čalúnnických prác Mlyny (RČPM)
 • Referát podlahárskych prác Mlyny (RPPM)
 • Referát maliarskych prác Mlyny (RMPM)

Oddelenie správy areálu Mlyny (OSAM)

Prevádzkový odbor Mlyny (POM)

Ubytovacie oddelenie Mlyny (UOM)

Oddelenie prevádzky a hygieny Mlyny (OPHM)

 • Referát skladového hospodárstva Mlyny (RSHM)
 • Referát služieb Mlyny (RSM)
 • Referát upratovacích služieb Mlyny (RUSM)
 • Referát kontroly hygieny a inventáru Mlyny (RKHIM)
 • Referát vrátnej a poriadkovej služby Mlyny (RVPSM)

Technický odbor Družba (TOD)

Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba (OÚOSD)

Oddelenie energetiky a revízií Družba (OERD)

Oddelenie správy budov, vrátnej a informačnej služby Družba (OSBVID)

Prevádzkový odbor Družba (POD)

Ubytovacie oddelenie Družba (UOD)

Oddelenie hotelového ubytovania a služieb Družba (OHUSD)

Oddelenie prevádzky a hygieny Družba (OPHD)

 • Referát skladového hospodárstva Družba (RSHD)