Rektorát UK

Rektorát sa člení na nasledujúce úseky, oddelenia, pracoviská a referáty podľa Smernice rektora Univerzity Komenského č. 19/2019 - Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave):

Oddelenia riadené priamo rektorom

Kancelária rektora (KR)

    Referát zvláštnych úloh (RZÚ)

Oddelenie legislatívy a právnych služieb (OLP)

Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu (ÚVKaVA)

Kancelária Akademického senátu a Správnej rady (KASaSR)

Úsek kvestora

Kancelária kvestora (KK)

Podateľňa (Pod)

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ)

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU)

Oddelenie personálnej práce (OPP)

Oddelenie riadenia financií (ORF)

Oddelenie prevádzky, údržby a opráv (OPÚO)


Kvestor UK naviac metodicky usmerňuje a koordinuje správu nehnuteľností využívaných nasledovnými CFS:

Úsek pre majetok a investície

Oddelenie majetku a investícií (OMI)

    Referát investícií (RI)

    Referát evidencie majetku (REM)

Oddelenie správy nehnuteľností (OSN)

Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci

Oddelenie vzdelávania (OV)

    Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a študijnej legislatívy (RUDŠAL)

    Referát obsahovej správy AIS (ROS AIS)

Centrum vysokoškolskej pedagogiky (CVP)

Oddelenie sociálnych služieb a poradenstva (OSSP)

    Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ)


Prorektor pre vzdelávanie a sociálne veci naviac metodicky usmerňuje nasledovné SHS a CFS:

Úsek pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (OVČDŠ)

Oddelenie projektov (OPV)


Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť naviac metodicky usmerňuje SHS:

Úsek pre vonkajšie vzťahy

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)

Úsek pre medzinárodné vzťahy

Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce (OMS)

    Referát pre pobyt cudzincov (RPC)

    Referát pre študijné a pracovné záležitosti (RŠPP)

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ (OEP)


Prorektor pre medzinárodné vzťahy naviac metodicky usmerňuje CFS:

Úsek pre kvalitu

Oddelenie kvality (OK)

    Referát analýz a stratégií (RAS)

Úsek pre knižničné a informačné služby

Archív (A)


Prorektor pre knižničné a informačné služby naviac metodicky usmerňuje CFS: