Prorektorka pre majetok a investície

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.
e-mail: jana.duracinskauniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č.d. 119A
Tel.: +421 2 9010 9109
Mobil: +421 905 776 529 

Narodila sa 20. augusta 1975. V roku 1999 absolvovala Právnickú fakultu UK, na ktorej v roku 2006 vykonala rigoróznu skúšku. Doktorandské štúdium vo vednom odbore obchodné právo na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) ukončila v roku 2013 obhajobou dizertačnej práce na tému zodpovednosť štatutárnych orgánov. V roku 2020 sa habilitovala s témou práce „Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností“. Od roku 2013 pôsobí na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK. Zároveň je od roku 1999 členkou Slovenskej advokátskej komory a v roku 2005 zložila advokátsku skúšku. Počas svojej doterajšej právnej praxe sa profesijne zameriavala najmä na právo obchodných spoločností a obchodné záväzkové vzťahy so špecializáciou na výstavbové projekty, a to aj z aspektu verejnoprávnej regulácie (zdaňovanie podľa smerníc EÚ, verejné obstarávanie, procesy konkurzu a reštrukturalizácie). Absolvovala zahraničné výskumné pobyty na Viedenskej univerzite, Innsbruckej univerzite, Pittsburskej univerzite, Ekonomickej univerzite vo Viedni, je držiteľkou výskumného grantu pre mladých výskumníkov Viedenskej univerzity, Ruth Crawford Mitchell Fellowship, VGR štipendia. V rokoch 2017 – 2019 zastávala funkciu prodekanky PraF UK pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium. Od februára 2019 je prorektorkou UK.