Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD. 
e-mail: eva.viglasovauniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1

NB č.d. 121

Narodila sa 21. decembra 1989 v Bratislave. Akademické tituly a vedecko-pedagogickú hodnosť získala na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK). V roku 2014 absolvovala magisterské štúdium v programe jadrová chémia a rádioekológia, a v roku 2015 zložila rigoróznu skúšku. V roku 2018 ukončila doktorandské štúdium v študijnom programe anorganická chémia. Habilitačnú prácu obhájila v odbore jadrová chémia v roku 2022. Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na oblasť palivového cyklu jadrovo energetických zariadení. Je členkou výboru Slovenskej nukleárnej spoločnosti a členkou predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti. Absolvovala zahraničné výskumné pobyty na Aristotle University Thessaloniki a v rámci medzinárodného výskumného Ernst Mach grantu na Austrian Institute of Technology Tulln. Po obhájení dizertačnej práce v rokoch 2018 – 2020 pôsobila na Katedre jaderné chémie, FJFI ČVUT v Prahe. Od roku 2020 pôsobí na Katedre jadrovej chémie PriF UK, v súčasnosti vo funkcií docenta vysokej školy. Dlhodobo sa venuje popularizácii prírodovedného vzdelávania a zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania na UK.