Rada predsedov odborových organizácií

Na Univerzite Komenského v Bratislave je vytvorená Rada predsedov odborových organizácií, ktorá združuje jednotlivé odborové organizácie fakúlt a súčastí univerzity. Je tvorená predsedami jednotlivých odborových organizácií. Jej úlohou je najmä koordinovať odborársku činnosť a vypracovávať každoročne kolektívnu zmluvu Univerzity Komenského, ktorej súčasťou sú ako špecifické doplnky kolektívne zmluvy jednotlivých fakúlt a súčastí. Predseda Rady predsedov je partnerom rektora univerzity pri kolektívnom vyjednávaní.

Odborové organizácie jednotlivých fakúlt a súčastí sú nezávislé a samostatné právnické osoby na základe zákona o združovaní. Riadia sa pri svojej činnosti vyššími právnymi predpismi najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom fonde, zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS), Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a Kolektívnou zmluvou Univerzity Komenského.  

Členovia Rady predsedov a odborové organizácie, ktoré zastupujú

Predseda: MUDr. Alexander Kurtanský
Podpredseda: PaedDr. Richard Grosz
Tajomníčka: Mgr. Dana Markovičová
kontakt: dana.markovicova@uniba.sk

Lekárska fakulta UK
predseda MUDr. Alexander Kurtanský
Základná organizácia (ZO) odborov pri LF UK, Sasinkova 4, 811 07 Bratislava
Tel. 02/593 57 316 (12.00-13.00 h)
E-mail: odboryfmed.uniba.sk

Právnická fakulta UK 
predseda doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc.
ZO odborov pri Právnickej fakulte UK, Šafárikovo nám. 6, P.O. BOX 313, 810 00 Bratislava
Tel. 02/9012 9289
E-mail: odboryflaw.uniba.sk

Filozofická fakulta UK
predseda Mgr. Andrej Vrtel, PhD.
ZO odborov pri Filozofickej fakulte UK, Gondova ul. 2,  814 99 Bratislava
Tel. 02/593 39 111
E-mail: oofifukgmail.com

Prírodovedecká fakulta UK
predsedníčka  PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
ZO odborov pri Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Tel.: 02/ 602 96 334
E-mail: ivica.sigmundovafns.uniba.sk

Farmaceutická fakulta UK
predseda PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD. 
ZO odborov pri Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Tel. 02/901 69 391   
E-mail: rajtikfpharm.uniba.sk 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
predsedníčka Doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.
ZO odborov pri FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L.Svobodu 9, 814 69, Bratislava
Tel. 02/206 69 936     
E-mail: lubomira.bencurikovauniba.sk

Jesseniova lekárska fakulta UK
predseda  Mgr. Ivana Švrková
ZO odborov pri JLF UK v Martine, Malá Hora 4C, 036 01 Martin
Tel. 043/26 33 505
E-mail: ivana.svrkova@jfmed.uniba.sk

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
predseda RNDr. Miroslav Pikna, PhD.
ZO odborov pri FMFI,  Mlynská dolina F1,  842 48 Bratislava
Tel.  02/ 602 95 269
E-mail: pikna@fmph.uniba.sk

Rektorát UK
Mgr. Dana Markovičová, poverená vedením
ZO odborov pri Rektoráte UK, Šafárikovo nám 6, 810 00 Bratislava
Tel. 02 / 9010 9173
E-mail: dana.markovicovauniba.sk