Oddelenie personálne a mzdové pre študentské domovy (OPaMŠD)

Dana Boboková

Odd. personálne a mzdové pre štud. domovy,
odborný referent

Irena Caletková

Odd. personálne a mzdové pre štud. domovy,
mzdová referentka
+421 918 110 091
+421 918 888 120