Útvar vnútornej kontroly (ÚVK)

Útvar vnútornej kontroly
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Útvar vnútornej kontroly (ÚVK)

Ing. Peter Rusňák, PhD.

Rektorát UK, Útvar vnútornej kontroly,
hlavný kontrolór
+421 2 9010 2056

JUDr. Miroslava Krajčírová

Rektorát UK, Útvar vnútornej kontroly,
právnik
+421 2 9010 2086
SB221

Ing. Katarína Michalíková

Rektorát UK, Útvar vnútornej kontroly,
kontrolór
+421 2 9010 9148
SB 221