Prorektor pre vonkajšie vzťahy

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
e-mail: radomir.masarykuniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č.d. 111
Tel.: +421 2 9010 9581, +421 905 776 689

 

Radomír Masaryk sa narodil 28. marca 1977 v Bratislave. V roku 2000 absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK). V roku 2001 nastúpil na doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK (PdF UK), kde v roku obhájil doktorát v odbore pedagogická psychológia. Následne pôsobil na PdF UK ako odborný asistent a výskumník. Od roku 2013 pracuje ako odborný asistent na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde od roku 2017 vedie ústav aplikovanej psychológie. Zaoberá sa psychológiou zdravia a je aktívnym členom International Society for Critical Health Psychology (ISCHP) a European Health Psychology Society (EHPS). Od roku 2000 sa ako externý konzultant venuje aj oblasti psychológie marketingu a PR. Od februára 2019 je prorektorom UK.