Prorektor pre vonkajšie vzťahy

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
e-mail: radomir.masarykuniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č.d. 111
Tel.:+421 2 9010 9581
Mobil: +421 905 776 689

Narodil sa 28. marca 1977 v Bratislave. V roku 2000 absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 nastúpil na doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK (PdF UK), kde v roku 2005 obhájil doktorát v odbore pedagogická psychológia. Následne pôsobil na PdF UK ako odborný asistent a výskumník. Od roku 2013 pracuje na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, od roku 2019 ako docent a od začiatku roka 2023 na profesorskom mieste. Zaoberá sa hlavne psychológiou zdravia a psychológiou marketingu. Je aktívnym členom International Society for Critical Health Psychology (ISCHP) a European Health Psychology Society (EHPS). Od februára 2019 je prorektorom UK pre vonkajšie vzťahy.