Plán rodovej rovnosti UK

Súčasťou úsilia Univerzity Komenského o vytváranie lepších pracovných podmienok i podmienok pre štúdium, ako aj o  zvyšovanie kvality výskumu a vzdelávania je  príprava univerzitného Plánu rodovej rovnosti. Plán rodovej rovnosti UK tvorí súbor opatrení, ktorých cieľom je iniciovať štrukturálne zmeny, ktoré vo výsledku povedú k vytváraniu otvoreného, podporujúceho, inkluzívneho a nediskriminujúceho prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne, ako aj pre študentov a študentky jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského.

Príprava Plánu rodovej rovnosti UK je úzko spojená s realizáciou medzinárodného projektu EQUAL4EUROPE (www.equal4europe.eu) a reaguje aj na aktuálnu požiadavku EÚ, ktorá účasť verejných výskumných inštitúcii v programe Horizont Európa podmienila existenciou inštitucionálnych plánov rodovej rovnosti. Plán je však predovšetkým odpoveďou na pretrvávajúce prejavy rodovej nerovnosti, ktoré sa nevyhýbajú ani akademickému prostrediu na našej univerzite  a vedú k strate talentov ako aj k nižšej kvalite realizovaného výskumu a vzdelávania.

Na väčšine fakúlt Univerzity Komenského študuje v súčasnosti viac žien ako mužov. V prípade akademického personálu sa už však  zreteľne ukazuje tzv. nožnicový efekt, t. j. výrazný pokles podielu žien na vyšších stupňoch akademickej kariéry. Ženy sú tiež výrazne menej zastúpené v riadiacich pozíciách. Počas vyše 100-ročnej histórie UK boli rektormi len muži a dekanskú funkciu zastávajú ženy v porovnaní s mužmi omnoho zriedkavejšie. Slabá reprezentácia žien sa týka aj vedeckých rád. Na UK neexistuje aktívna inštitucionálna podpora začlenenia rodovej perspektívy do výskumu a vyučovania. Chýba aj aktívna politika podpory rodovej rovnosti a opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu. Hlbšiemu porozumeniu problému zároveň bráni nedostatok dát relevantných pre posúdenie stavu rodovej rovnosti v inštitúcii.

NA ČO SA PLÁN ZAMERIAVA

Plán rodovej rovnosti UK na tieto výzvy reaguje súborom opatrení v štyroch oblastiach:

1. Podpora rodovej rovnosti na univerzite a jednotlivých fakultách

Keďže Univerzita Komenského disponuje značne decentralizovaným systémom riadenia, množstvo opatrení na podporu rodovej rovnosti má zmysel realizovať skôr na úrovni jednotlivých fakúlt. Preto je jedným z cieľov tohto Plánu rodovej rovnosti vytvoriť sieť podporných bodov, ktorá bude napomáhať pri tvorbe a implementácii fakultných plánov rodovej rovnosti. Jednou z priorít je aj identifikácia relevantných indikátorov, ktoré budú súčasťou zberu dát pre zhodnotenie stavu rodovej rovnosti na univerzite.

2. Rodová rovnováha v riadiacich pozíciách a kariérny rast

Prvým krokom na ceste k vyššiemu zastúpeniu žien v riadiacich funkciách  ako aj v orgánoch  univerzitnej a fakultnej samosprávy je identifikovať bariéry, ktoré akademickým pracovníčkam bránia uchádzať sa o riadiace funkcie. Pri podpore kariérneho postupu žien a mužov je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že sú to predovšetkým ženy, ktoré prerušujú kariéru z dôvodu rodičovskej dovolenky. Preto  jedným z plánovaných opatrení je  vytvorenie odporúčaných postupov na podporu zamestnankýň a zamestnancov po návrate do zamestnania.

3. Integrácia rodovej dimenzie do výskumu a vzdelávania

Jedným z cieľov Plánu rodovej rovnosti je posilniť povedomie o význame rodu ako dôležitej výskumnej kategórii. Za týmto účelom sa plánuje realizácia interných tréningov a workshopov, ako aj vytvorenie online platformy s informačnými zdrojmi a materiálmi. Dôležité je tiež vytvorenie univerzitnej siete združujúcej výskumníčky a výskumníkov, ktorí sa už rodovo orientovanému výskumu venujú. Na oboznámenie budúcich vedkýň a vedcov s rodovou dimenziou výskumu budú slúžiť samostatné kurzy a tréningy pre začínajúcich výskumníkov a výskumníčky a pre študujúcich na doktorandskom stupni štúdia.

4. Nediskriminujúce, bezpečné a otvorené prostredie

Plánované opatrenia v tejto oblasti zahŕňajú vypracovanie jasnej a záväznej politiky prevencie a eliminácie sexuálneho obťažovania. K odpore kultúry tolerancie, otvorenosti a rovnosti príležitostí by nepochybne prispelo používanie rodovo citlivého jazyka v oficiálnej komunikácii univerzity, organizácia popularizačných aktivít zameraných na zviditeľňovanie vedkýň a posilnenie angažovanosti akademickej obce v oblasti rodovej rovnosti a diverzity.

Plán rodovej rovnosti UK nie je len deklaratívny dokument  záväzkov a činností, ktorých cieľom je podporiť rodovú rovnosť v inštitúcii prostredníctvom udržateľnej štrukturálnej zmeny. K jednotlivým cieľom sú priradené konkrétne, časovo viazané aktivity a organizačná súčasť zodpovedná a ich realizáciu.

Podstatným východiskom pre definovane opatrení plánu je aj implementačná úroveň jeho realizácie. Plán zahŕňa predovšetkým opatrenia, ktoré je možné realizovať na úrovni univerzity ako celku a má na ne dosah centrálna úroveň riadenia univerzity. Jeho cieľom je však zároveň podporiť fakulty v definovaní vlastných opatrení, resp. pri adaptácii univerzitného Plánu rodovej rovnosti pre svoje potreby a špecifiká.

AKO PLÁN VZNIKAL

Tvorba Plánu rodovej rovnosti UK sa vo veľkej miere opiera o odporúčania a postupy, ktoré vypracovala Európska komisia. Na rozdiel od skorších prístupov, ktoré sa sústredili najmä na podporu žien vo vede, sa záujem v súčasnosti sústreďuje na samotné inštitúcie, v ktorých ženy (aj muži) vedecký výskum realizujú. Do popredia sa dostáva prístup nazývaný kultúrna a štrukturálna zmena.

Pre formulovanie východísk plánu na UK bolo podstatné aj know-how a množstvo dát zozbieraných v rámci projektu EQUAL4EUROPE. V tomto ohľade bolo dôležité najmä mapovanie aktuálneho stavu rodovej rovnosti na UK, ktoré bolo zamerané na pracovné podmienky a možnosti kariérneho rozvoja žien a mužov, rodovú rovnováhu v rozhodovaní a rodovú perspektívu vo výskume a vzdelávaní. Súčasťou mapovania bol okrem zberu kvantitatívnych dát za celú UK aj prieskum medzi personálom aj študentkami a študentmi FiF UK a FM UK.

Výsledky uvedených aktivít boli následne použité ako vstupy pre pracovnú skupinu, ktorá zadefinovala hlavné oblasti intervencie a ciele plánu a následne zostavila súbor opatrení, ktoré by mali prispieť k ich napĺňaniu. Širšia akademická verejnosť sa s plánom zoznámila v rámci podujatia „Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK: Súčasný stav a budúce stratégie“, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra 2021.

Plán bol prerokovaný a schválený Vedeckou radou UK na jej zasadnutí 6. decembra 2021 a je zverejnený ako smernica rektora. Implementácia aktivít plánu sa začala v prvých mesiacoch roku 2022“.

V prípade otázok súvisiacich s plánom rodovej rovnosti kontaktujte:

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., mariana.szapuovauniba.sk

Mgr. Janka Kottulová, PhD., janka.kottulovauniba.sk

Vnútorný predpis č. 3/2022 smernica rektora UK o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre UK.

Predpis je platný a účinný od 24. januára 2022.

Prílohy: Plán rodovej rovnosti pre UK.