Rozvojové projekty

Univerzita Komenského v Bratislave úspešne realizuje rozvojové projekty v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na oblasť vzdelávania, spoločenskej zodpovednosti, ľudských zdrojov alebo infraštruktúry.

V rámci Oddelenia rozvoja RUK sa vedie evidencia rozvojových projektov, ktoré sú prevažne orientované na vybrané oblasti:

  • rozvoj výchovy a vzdelávanie študentov, učiteľov a pedagogických zamestnancov
  • rozvoj služieb spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných univerzitnými účelovými zariadeniami
  • rozvoj v oblasti zlepšenia materiálno-technickej infraštruktúry univerzity
  • tvorba vlastného environmentálneho programu
  • skvalitňovanie oblasti knižnično-informačných služieb
  • dátový manažment pre skvalitnenie zberu a vyhodnocovanie údajov z informačných systémov
  • a iné vybrané aktivity vedúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania v oblasti vysokého školstva.

Rozvojové projekty sa zaoberajú aj podporou budovania, modernizácie alebo rekonštrukcie centier vzdelávania, výučbových priestorov, športovísk, internátov alebo informačných centier. Môžu byť tiež orientované na rozvoj starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami a na podporu tvorby študijných programov s multidisciplinárnym charakterom. K rozvojovým projektom patria v neposlednom rade projekty zamerané na zelenú ekonomiku a podporu integračných služieb pre vysokoškolských učiteľov, študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl.


Rektorát UK sa zapojil do projektov z Výzvy na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2023:

  1. Podpora integračných služieb pre zahraničných výskumníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl
  2. Podpora implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume - HRS4R na slovenských verejných vysokých školách v roku 2023

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní zámerov vyplývajúcich zo Stratégie internacionalizácie vysokého školstva, Plánu obnovy a odolnosti SR a strategických zámerov a úloh VVŠ v zmysle ich dlhodobých zámerov.