Kancelária kvestora (KK)

Kancelária kvestorky
Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99  Bratislava 1

e-mail: kkrec.uniba.sk

Veronika Gemeinerová

Rektorát UK, Úsek kvestora, Kancelária kvestora,
asistent kvestora
+421 2 9010 9395
115 NB
52921197