Vnútorný systém kvality

Kvalita

Kvalita vo všetkých činnostiach patrí k najvyšším strategickým prioritám Univerzity Komenského v Bratislave (UK). UK v súlade so svojím poslaním zabezpečuje a zodpovedá za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ako aj za kvalitu realizovaných vedeckovýskumných a ďalších tvorivých činností realizovaných na jej akademickej pôde. Rozvíjanie významu kvality a jej sústavnú implementáciu vo všetkých činnostiach zabezpečuje vnútorný systém na zabezpečovanie kvality UK, ktorý reflektuje európske štandardy a usmernenia. K pilierom vnútorného systému UK patrí prepojenie vysokoškolského vzdelávania s najnovšími vedeckými poznatkami, prepojenie vzdelávania s aktuálnymi požiadavkami hospodárskej a spoločenskej praxe a orientácia na študenta a jeho potreby. Implementácia vnútorného systému, ako aj jeho výsledky sú pravidelne monitorované za účelom jeho systematického zlepšovania a rozvoja. Významným nástrojom je systematické získavanie a vyhodnocovanie spätnej väzby študentov ohľadom ich spokojnosti s poskytovaným vzdelávaním a ostatnými aspektami ich vysokoškolskej skúsenosti na UK.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality UK je zosúladený s požiadavkami zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a s akreditačnými štandardmi, ktoré, v súlade s týmto zákonom, zverejnila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Univerzita Komenského v Bratislave 25. augusta 2022 oficiálne oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (SAAVŠ), že k 31. augustu 2022 zosúladila svoj vnútorný systém zabezpečovania kvality so zákonom č. 269/2018 Z. z. a s akreditačnými štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality.

Aktuálne čaká vnútorný systém zabezpečovania kvality UK na posúdenie SAAVŠ.