Logá a symboly UK

Logá UK, fakúlt a súčastí UK sú vlastníctvom univerzity, sú zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a sú chránené ochrannou známkou. Univerzita ako majiteľ ochranných známok má výlučné právo na ich použitie. Logá UK nesmú používať tretie osoby bez súhlasu UK.

Zamestnanec UK je oprávnený použiť logo fakulty, resp. súčasti UK, na ktorej je zamestnaný, a logo UK:

  • v oficiálnych prezentáciách univerzity/fakulty,
  • v publikáciách univerzity/fakulty,
  • na informačných materiáloch univerzity/fakulty,
  • na marketingových predmetoch univerzity/fakulty, ktoré slúžia na pozitívnu prezentáciu univerzity/fakulty,
  • v bežnej spisovej agende vyplývajúcej z jeho pracovnej náplne.

Zamestnanec UK nie je oprávnený použiť logo univerzity/fakulty na účel:

  • súkromného charakteru,
  • použitia na komerčných produktoch za účelom ich predaja.

Akékoľvek použitie loga univerzity, jej fakulty alebo súčasti zamestnancom nad rámec pracovnoprávneho vzťahu sa považuje za porušenie práv z ochrannej známky Univerzity Komenského v Bratislave.

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave na adrese dizajnuniba.sk.